โครงการเยาวขนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565

โครงการเยาวขนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 287 view

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพานักในต่างประเทศและ
สามารถฟังภาษาไทยได้เข้าใจ
2. สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน google form พร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่
URL และ QR Code ตามเอกสารประกาศ โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและ
ค่าประกันสุขภาพเอง โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศไทย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าพาหนะในประเทศ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สาคัญ
4. กระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณาผู้สมัครจานวนไม่เกิน 40 คน โดยจะพิจารณาผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นลาดับแรก


รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านประกาศกระทรวงวัฒนธรรมที่แนบมานี้