การเดินทางกลับไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (สำหรับคนไทย)

การเดินทางกลับไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (สำหรับคนไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 1,714 view
คำแนะนำในการเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (สำหรับคนไทย)
 

* การพิจารณา Thailand Pass จะใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (2 วัน) *
.
ขอให้ดำเนินการดังนี้
.
1. ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
.
2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน
.
3. คนที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดหมายถึง

- ได้รับวัคซีน Janssen เป็นวัคซีนเข็มแรก

- ได้รับวัคซีนอื่น ๆ ครบ 2 เข็ม

- ได้รับวัคซีนJanssen เข็มแรก หรือวัคซีนอื่นๆ ครบ 2 เข็มแล้ว ต่อมาได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster)

- ได้รับวัคซีนJanssen เข็มแรก หรือวัคซีนอื่นๆ ครบ 2 เข็มแล้ว ต่อมาติดเชื้อโควิดและมีใบรับรองว่าหายจากโควิดแล้ว (อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง)

- เคยติดเชื้อโควิดและมีใบรับรองว่าหายจากโควิดแล้ว ต่อมาได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มมาแล้ว (อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง)
.
4. สำหรับกลุ่มที่ 1 - คนไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เข้าไปที่ https://tp.consular.go.th โดยเลือกโปรตุเกสเป็นประเทศที่จะออกเดินทาง ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันก่อนวันเดินทาง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Thailand Pass QR code ทางอีเมล์ก่อนวันเดินทาง

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีข้อมูลวัคซีนเข็มล่าสุด และบัตรฉีดวัคซีนที่มีข้อมูลวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สอง) หรือใบรับรองว่าหายจากโควิดแล้ว

- ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

- ไม่ต้องจองโรงแรมกักตัว

- สามารถเดินทางต่อไปต่างจังหวัดได้เลย
.
5. สำหรับกลุ่มที่ 2 - คนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด
.
กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยเข้าไปที่ https://tp.consular.go.th โดยเลือกโปรตุเกสเป็นประเทศที่จะออกเดินทาง ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทาง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Thailand Pass QR code ทางอีเมล์ก่อนวันเดินทาง

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

- ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
.
กรณี (2) ไม่มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ต้องเข้ากักตัว 5 วัน

- จองโรงแรมกักตัว 5 วัน / รายชื่อโรงแรม
https://www.facebook.com/554268021315698/posts/4758732417535883/?d=n

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยเข้าไปที่ https://tp.consular.go.th โดยเลือกโปรตุเกสเป็นประเทศที่จะออกเดินทาง ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันก่อนวันเดินทาง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Thailand Pass QR code ทางอีเมล์ก่อนวันเดินทาง

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมกักตัว(Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)

- รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)
.
6. สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
.

7. ผู้เดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน / ฉีดวัคซีนไม่ครบที่ประสงค์ยกเว้นการกักตัว จะต้องแนบผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางใน Thailand Pass ทั้งนี้ รวมถึงเด็กอายุ 6 - 17 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน / ฉีดวัคซีนไม่ครบ ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองดังกล่าวด้วย (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องแนบผลตรวจฯ) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์นี้ไม่รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดแล้ว ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศตามมาตรการเดียวกันกับผู้ปกครอง
.
8. เอกสารที่ต้องใช้ในวันเดินทางซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องพิมพ์ออกมาสำหรับไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั้งแต่การเช็คอินที่ท่าอากาศยานลิสบอน/ปอร์โต การแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศต่างๆ จนถึงการผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานอื่น ๆ

- หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- Thailand Pass QR code

- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

- ตั๋วเครื่องบิน

-ใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัว (เฉพาะผู้ที่ต้องกักตัว 5 วัน)
.
9. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน Thailand Pass เองไม่ได้ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง inbox หรืออีเมล์ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ