การเกณฑ์ทหาร

การเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 42,692 view

สำหรับคนไทยและนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน (ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนสังกัด อยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยและนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอาจขอผ่อนผันการตรวจเลือก ทหารได้

1. การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน 
ชายไทยทุกคนที่อายุย่างเข้า 18 ปีต้องยื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินโดยการแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือ บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อนายอำเภอท้องที่ ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งแทน ถ้าไม่ไปหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทนถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

2. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

  • สำหรับนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน ( ก.พ. ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเป็นผู้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจ เลือกทหารให้แก่นักเรียนที่ประสงค์ โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักเรียน จะต้องติดต่อยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อที่สำนัก งานฯ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป
  • สำหรับนักเรียนที่ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ กำหนดให้นักเรียนผู้ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร หรือบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อที่ดำเนินการสอบสวน โดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
    • ผู้ขอรับการผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร ณ สำนักศึกษาใด
    • วิชาที่ไปศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (แสดงเอกสารหลักฐานของสถานที่ศึกษาประกอบ หากเป็นภาษาท้องถิ่น ผู้ขอจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร

3. แจ้งความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกี่ปี

4แสดงสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( สด. 9 ) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) ถ้ามี

5. สำเนาทะเบียนบ้านในไทย

6. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ