รับรองการมีชีวิต

รับรองการมีชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 7,909 view

การแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่

คนไทยที่มีความจำเป็นต้องแสดงหลักฐานแสดงการมีชีวิตต่อหน่วยงานของไทยใน ประเทศไทย อาจมาดำเนินการจัดทำหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต โดยเตรียมหลักฐานมาดังนี้

  • หนังสือเดินทางไทย
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

มายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ ด้วยตนเอง และภายหลังการตรวจสอบว่าถูกต้อง สถานเอก อัครราชทูต ฯ จะออกหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตจำนวน 1 ชุด แก่ผู้ยื่นคำร้อง

หลักฐานประกอบกรุณาถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด