การขอเอกสารเดินทางชั่วคราว

การขอเอกสารเดินทางชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 12,850 view

ผู้ที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ สามารถขอเอกสารเดินทางชั่วคราว (Certificate of Identity – C.I.) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน แสดงตนและกรอกคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

1.ขั้นตอนการดำเนินการ

1.1 ใบแจ้งความตำรวจ (Lost Property Report) ในกรณีหนังสือเดินทาง สูญหาย
1.2 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ในกรณีที่หนังสือเดินทางมีอายุครบ 10 ปี และจำเป็นต้องเดินทางเร่งด่วน
1.3 รูปถ่ายสี  ขนาด 4 x 6 ซม. หรือขนาดทำหนังสือเดินทาง (passport size) หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงลายมือชื่อกำกับหลังรูป จำนวน 3 รูป

  • บัตรประจำตัวประชาชน / สูติบัตร / หนังสือรับรองสถานที่เกิด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

1.4 หากเป็นผู้เยาว์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องให้ความ ยินยอมและต้องแสดงเอกสารของผู้ปกครองประกอบ (สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน)
1.5  ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ให้นำหลักฐานอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายแสดงตัวบุคคล และออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลมาแสดงแทน
1.6  บัตรโดยสารเครื่องบิน

2. ค่าธรรมเนียม สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียม ในการออกเอกสารเดินทางชั่วคราว

หมายเหตุ เอกสารเดินทางชั่วคราวมีอายุใช้ได้เพียง 1 เดือน และไม่สามารถใช้เดินทางไปยังประเทศที่สาม เนื่องจากเป็นเพียงเอกสารที่ออกแทนหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศไทย ไม่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางได้ ท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว