วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,879 view

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ในสภาวะปกติ

1. สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2. แจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ทราบ

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย

4. พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2. ติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย ให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

4. สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

6. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งสถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่อาจแนะนำให้ - อยู่แต่ในที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา - เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือ - ไปรวมที่จุดนัดหมายที่กำหนดโดยสถานทูต หรือสถานกงสุล

 

****************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส

Rua de Alcolena, 12, Restelo, Lisboa Tel. 21-301-4848 Fax 21-301-8181

วันที่ 12 สิงหาคม 2553